MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

MİSYONUMUZ;

·         Nitelikli ve güncel tıp eğitimi vererek, toplum sağlığını yükseltecek,

·         Evrensel kavram ve ölçütlere uygun mezun vermek,

·         Nitelikli bilim adamı adayı yetiştirmek,

·         Nitelikli hekim yetiştirmek,

·         Mezuniyet sonrası eğitim devamlılığını sağlamak ve

·         Ulusal ve uluslararası entegrasyon ile tüm insanların yararına katkı sağlamak

Eğitim misyonu;  Ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, teorik ve pratik anlamda yeterli ve nitelikli tıp eğitimi almış, etik değerlere saygılı, iletişim becerileri  yüksek, serbest düşünme, analiz  ve sentez yapabilme motivasyonu olan, bilgiye ulaşabilen, kanıta dayalı  ve eleştirel bakış sahibi ve araştırmacı hekimler yetiştirmektir. 

VİZYONUMUZ:  Vizyonumuz, toplumun gereksinimleri ile uyumlu olarak sürekli olarak eğitim, yenilik, verimlilik ve kalite hedeflerine ulaşmayı amaçlayan, tıp bilimine ait bilimsel üretim performansını, ulusal ve uluslararası yayınları ve başarısını, ulusal ve uluslararası rekabet standartlarına çıkartan tıp doktorları yetiştirmektir. Bu vizyonun gereği demokratik bir ortamda; bilimsel düşünen, soran, sorgulayan, konuşan, yorum yapan ve çözüm öneren bir kurum olabilmektir. Sürekli çalışan, bilgi üreten, toplum sağlığı ile ilgili her türlü yerel ve genel kurum ile sıcak ve dinamik bir ilişki içinde olan ve marka haline gelebilen, Manisa’mıza ve ülkemize layık nitelikli bir tıp fakültesi ve üniversite hastanesine sahip olabilmek ve bunu gelecek nesillere devredebilmektir.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AMAÇ VE HEDEFLERİ

Amacımız; Fakültemizin eğitim ve öğretim ile ilişkili temel amacı, nitelikli ve sürekli bir eğitim programı ile öğrencilerini öncelikle ülkemizin ihtiyacı olan pratisyen hekimliğe hazırlamak ve mezun olduklarında, toplumumuzun sağlık sorunlarını çözebilecek ve toplum sağlığını yükseltecek, temel ve klinik tıbbi bilgi, mesleksel beceriler ve tutumlarla donatılmış, etik değerlere önem veren, iletişim becerileri yüksek,  tıp bilimine katkı sağlayan, araştırmacı ve iyi bir birey olarak topluma örnek ve lider olabilecek tıp doktorları yetiştirebilmektir. 

Hedeflerimiz;

1-Günümüzüngelişen iletişim ve teknoloji çağını yakalayabilen, mesleki olarak sürekli kendisini geliştiren, sorunları tespit edip çözüm üretebilen, toplumun sağlık sorunlarına duyarlı, sağlıklı ve hasta bireyler ile iletişim becerisi yüksek hekim, uzman hekim ve akademisyenler yetiştirilmesi;

2-Öğrencilerimizin, tıbbi sorunların önlenmesi, teşhisi, tedavisi ya da tedavi edileceği uygun sağlık kuruluşlarına yönlendirebilmesi için gerekli bilgi, beceri ve tutumlarla donatılması;

3-Hastalarına biyopsikososyal bütünlük içinde bakabilme, mesleğini insan haklarını, hasta haklarını ve tıbbi etik kuralları gözeterek uygulayabilme becerilerinin kazandırılması;

4-Birinci basamak sağlık kuruluşlarında/sorumlusu olduğu klinikte ya da laboratuvarda yöneticilik yapabilme, tıptaki gelişmeleri sürekli izleyerek, gelişmeleri tıbbi uygulamalarına aktarabilme ve hasta-hekim ilişkisini yönlendirebilme, temel bilgi, tutum ve becerilerinin kazandırılması;

5-Ülkemizin sınırlı kaynaklarını en verimli biçimde kullanarak ve öncelikle bölgenin, ülkenin ve toplumun sağlık sorunlarını belirleme, önleme ve çözüm yolları üretebilme kazanımlarını sağlayarak, evrensel bilime katkıda bulunabilecek temel donanımların kazandırılması;

6-Problem çözmeye yönelik ve kendini denetleyebilen bir eğitim almalarının sağlanması;

7-Güncel tıp bilgisine sahip olmalarının yolunu açacak modern sistemlere ilişkin uygulamaları gerçek ve sanal ortamda sağlık hizmetinde kullanabilecek ve bilimsel araştırma ve yayın yapabilecek şekilde öğrenmeleri hedeflenmiştir. 

ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUNİYET AŞAMASINDA SAHİP OLMASI GEREKEN YETKİNLİKLERİN LİSTESİ

A. Temel ve Klinik Bilgi

A.1 Toplumumuzun öncelikli sağlık sorunlarını en aza indirebilecek, sağlık ve hastalıkla ilişkili  temel ve klinik tıp bilgisi kazanma;

A.2 Koruyucu tıp nosyonunun sağlanarak hastalıkların önlenmesi, teşhisi, tedavisi ya da tedavi edileceği uygun sağlık kuruluşlarına yönlendirebilmesi için gerekli temel ve klinik tıp bilgisini kazanma;

B. Mesleksel Beceriler

B.1- Klinik Beceriler

B. 1. 1 Tıbbi uygulama, yeniden canlandırma, anamnez alma, fizik muayene, laboratuvar uygulama becerilerini kazanma;

B. 1. 2 Tanıya ulaşmada, bulgu ve verileri sorgulama, analiz ve sentezde, tedavi, hasta-hekim ilişkisini yönlendirebilme becerilerini kazanma;

B. 1. 3 Sağlığın Korunması, Geliştirilmesi ve Koruyucu Hekimlik

B.1.3.a Ülkemizin sınırlı kaynaklarını en verimli biçimde kullanarak ve öncelikle bölgenin, ülkenin ve toplumun sağlık sorunlarını belirleme, korunma, önleme ve çözüm yolları üretebilmede yeterlilik kazanma;

B.1.3.b Hastalıkların epidemiyoloji ve sosyoekonomik etkileri hakkında bilgi ve anlayış düzeyinde yeterlilik kazanma; 

B.2- İletişim Becerileri

Genel iletişim becerilerinde (sunum becerileri, kendini ifade etme, yazılı ve sözlü iletişim) 2-yetkinlik kazanma;

Ekip çalışanları ve meslektaşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma;

Hasta ve hasta yakınları ile iyi ve örnek hekim olarak iletişim becerisi kazanma,

B. 3. Entelektüel Beceriler

B. 3. 1 Günümüzün gelişen iletişim ve teknoloji çağını yakalayıp, güncel tıp bilgisine erişim yolları ve araçlarını kullanma becerisi kazanma;

B. 3. 2 Problem çözme, analitik ve eleştirel düşünme,  klinik sorgulama, akıl yürütme, sentez ve değerlendirme becerilerini kazanma;

C. Mesleksel Nitelikler

C. 1 Tutum ve Davranış

C. 1. 1 Hastalarına biyopsikososyal bütünlük içinde bakabilme, mesleğini insan haklarını, hasta haklarını ve tıbbi etik kuralları gözeterek uygulama becerisini kazanma;

C. 1. 1 Birinci basamak sağlık kuruluşlarında / sorumlusu olduğu klinikte ya da laboratuvarda yöneticilik yapabilme becerisini kazanma;

C. 2. Araştırmacı

C. 2. 1 Bilimsel araştırma ilke ve yöntemlerini benimseyerek uygulayabilme becerisini kazanma

C. 2. 2 Bilimsel araştırmaların sonuçlarını kanıta dayalı olarak değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisini kazanma

C. 2. 3 Tıptaki gelişmeleri sürekli izleyerek, gelişmeleri tıbbi uygulamalarına aktarabilmede ve yaşam boyu öğrenme becerisini kazanma;

 Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik