Tıbbİ Genetİk Anabİlİm Dalı


Yüksek öğretim Kurumu Başkanlığının 30.01.2003 tarih ve 574-2187 sayılı kararı ile Tıp Fakültelerinde Tıbbi Genetik Anabilim Dalı kurulmasına imkan tanınmıştır. Dünyada ve ülkemizde genetik alanındaki hızlı ilerlemelere paralel olarak üniversitemizde Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığının 10.11.2008 tarih ve 32779 sayılı kararı ile Tıbbi Genetik Anabilim Dalı kurulumunu tamamlamıştır.

 Mezuniyet Öncesi Eğitim:Mezuniyet öncesi eğitimde Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerine teorik ders anlatılmakta Tıp fakültesi için ayrıca uygulama dersleri verilmektedir.

Mezuniyet Sonrası Eğitim :Uzmanlık Eğitim Programı öğrencilerine teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ayrıca seminer, olgu ve makale sunumları yapılmakta, ilgili anabilim dalları ile ortak vaka toplantıları ve konseylere katlım sağlanmaktadır. Ayrıca yüksek lisans eğitim programına da teorik dersler anlatılmaktadır. Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Klinik genetik, sitogenetik, moleküler genetik ve prenatal tanı alanlarında hizmet vermektedir

SİTOGENETİK:

 Prenatal Sitogenetik İncelemeler
Koryonik doku biyopsi (CVS) materyalinden kromozom analizi 
Amniyotik sıvı hücre kültüründen kromozom analizi
Kordosentez (fetal kan) materyalinden kromozom analizi
Gebelik tahliye materyalinden kromozom analizi
Postnatal Sitogenetik İncelemeler
Periferik kandan kromozom analizi
Kemik iliği materyalinden kromozom analizi

MOLEKÜLER GENETİK:

İ Mikrodelesyon Paneli 
Prenatal DNA İzolasyonu 
Koryonik villus örneğinden DNA eldesi
Amnion sıvısından DNA eldesi
Kordosentez materyalinden DNA eldesi
Gebelik tahliye materyalinden DNA eldesi
Postnatal DNA Yzolasyonu
Periferik kandan DNA eldesi
Kemik iliği materyalinden DNA eldesi

Öğretİm Üyelerİmİz

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik