İç Hastalıkları Anabİlİm Dalıİç Hastalıkları Anabilim Dalı Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1994 yılından başlayarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün için Nefroloji, Gastroenteroloji, Hematoloji, Endokrinoloji ve Metabolizma, Alerji ve İmmunoloji, Onkoloji ve Romatoloji bilim dallarında eğitim ve sağlık hizmetlerine devam etmektedir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Araştırma görevlileri nisan ve eylül aylarında yapılan TUS sınavları ile alınmakta; her dönemde ortalama dört araştırma görevlisi kadrosu açılmaktadır. Uzmanlık eğitim süresi 4 yıldır. Birinci yıl araştırma görevlileri iç hastalıkları servisinde ortalama 2 şer ay olmak üzere bilim dallarında çalışmakta ve üç günde bir servis nöbeti tutmaktadır. İkinci yıl araştırma görevlileri iç hastalıkları servis + polikliniklerde çalışmalarını sürdürmekte ve 4 günde bir servis ve dahiliye yoğun bakım nöbeti tutmaktadır. Üçüncü yıl araştırma görevlileri polikliniklerde çalışmakta beş günde bir nöbet tutmaktadır. Ayrıca 2.ve3. yıllarda Acil serviste Dahiliye konsültasyon hekimi olarak çalışılmaktadır. Dördüncü yıl araştırma görevlileri 3 ay Kardiyoloji,2 ay Göğüs hastalaıkları ve 2 ay Enfeksiyon hastalıkları rotasyonunu tamamlarlar. Ayrıca, Nefroloji, Gastroenteroloji, Hematoloji, Endokrinoloji ve Alerji-İmmunoloji bilimdallarında yandal uzmanlık öğrencileri eğitim almaktadır. 

Misyonumuz:    Özellikle Ege ve Marmara bölgesi olmak üzere hastaların gereksinim ve beklentilerine uygun, etkin, verimli sağlık hizmeti ve eğitimi vermek.

Vizyonumuz:   Hastalara doğru tanı ve tedavi sunmak, hastaların Dâhiliyeyi ilgilendiren tüm bilim dallarında gereksinimlerin en etkin biçimde karşılayabilmek, güncel bilimsel birikim ve teknoloji ile bölgesinde öncü olmak, kalite gelişimini önemsemek, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak

ANABİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI  İç hastalıkları Anabilim dalında haftada iki gün araştırma görevlilerine yönelik ders ve vaka toplantıları yapılmaktadır. Ayrıca servislerde çalışıldığı süre içerisinde bilim dallarında sorumlu öğretim üyesi, uzmanlar ve araştırma görevlileri ile haftalık sunum toplantıları yapılmaktadır.

İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı polikliniklerde günde  yaklaşık 300 hastaya sağlık hizmeti verilmektedir. Acil poliklinik ve hastanemizin diğer birimlerinden danışılan hastaların konsultasyonu aralıksız sürdürülmekte, günde 50-60 hasta değerlendirilmektedir. Ayrıca gündüz tedavi ünitesinde Onkoloji hastalarına kemoterapi, Hematoloji hastalarına kemoterapi ,Afarez trombosit ve eritrosit süspansiyonu, Alerji ve İmmunoloji hastalarına immünoterapi,Romatoloji hastalarına immünosüpresif tedaviler olmak üzere günlük 50-60 hastaya tedavi verilmektedir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Hemotoloji Bölümü:   Tıp alanında olduğu gibi Hematoloji biliminde de sürekli bir gelişim mevcuttur. Bir yandan yeni teknolojiler tanı için kullanılırken, diğer yandan yeni yöntemler ve ilaçlar hastaların tedavisine sunulmaktadır. Eskiden hastaların kısa sürede ölümüne neden olan bazı kan hastalıkları bugün tamamen tedavi edilebilmektedir. Hastaların tanı ve tedavisinde kanıta dayalı tıp ilkelerine ve dünya çapında kabul edilmiş uzlaşı kararlarına uyulması bakım standartlarının vazgeçilmezleri olmuştur. Bu birikimin ve seçeneklerin hastalara en iyi şekilde aktarılması, akılcı ve titiz bir çalışmayla, hasta bakımını ve hastanın mutlak memnuniyetini dikkate alan bir ekip ve organizasyonla mümkün olabilmektedir. Hastanemiz Hematoloji Bölümü, Hafsa Sultan Hastanesinin sahip olduğu üstün nitelikli teknolojik donanım ve nitelikli personelinin desteğiyle erişkin ve geriatri yaş grubundaki hastalara, poliklinik, yataklı servis ve acil konsültasyon hizmetleri sunmaktadır. Hematoloji Bölümünde; tanı, ilaç tedavisi, danışmanlık, destek bakım ve takip hizmetleri sunulmaktadır. Hastane imkânları içinde henüz yapılamayan ışın tedavisi ve kemik iliği nakli tedavileride 5-6 ay içerisinde hizmete girecektir. 

Poliklinik Hizmetleri:     Poliklinikte hastalar asistan ve öğretim üyesi ile birlikte değerlendirilir. Poliklinikte her hasta için temel özellikleri belirten bir kayıt tutulur, kayıtlar belli bir arşiv düzeni içinde saklanır. Bu aşamada önemli olan, doğru ve hızlı bir şekilde tanının konması, gerekli müdahalelerin yine hızlı, doğru ve en iyi şekilde yapılabilmesidir. Bu açıdan cerrahi, laboratuvar, patoloji, radyoloji, nükleer tıp ve diğer bölümlerin ortak çalışmasıyla tanı konulmaya çalışılır. Tanı ardından hastalığın durumu değerlendirilir ve tedaviye geçilir. Daha önce tanısı konmuş hastaların patoloji sonuçları gerek görülür ise yeniden değerlendirme için hastanemiz patoloji bölümüyle konsülte edilir, yeniden değerlendirilir. Ayaktan tedavi ünitemizde yatmasına gerek kalmadan günlük yatışlarla tedavi uygulanmaktadır. Hastalara deneyimli hemşirelerle her türlü kemoterapi, kan transfüzyonu ve destek tedavisi ilaçları verilebilmektedir. Tedavide verilmesi planlanan ilaçlar ve kan ürünleri bu konuda deneyimli hemşirelerce verilmektedir.

Yataklı Servis Hizmetleri:    Tedaviler, serviste uygulanır. Tedavi kararı alınan hastalar servise yatırılır. Yatan hastaların, yatışı ile birlikte hasta dosyası doldurulur ve izlemi süresince izleyen asistan ve sorumlu öğretim üyesi hekim tarafından günlük gözlem ve servis hemşiresi tarafınca hemşire izlem formları düzenli olarak işlenir. Hastaya kemoterapi ya da biyolojik ilaç verilecek ise gerekli hazırlıklar ardından tedavi bu konuda deneyimli kemoterapi hemşiresince uygulanır ve ardından hasta; servis hemşirelerince takibe alınır. Hasta taburcu olduğunda, izleyen hekim tarafından, çıkış özeti hazırlanır. Hastalara önerilecek tedavilerde, izlemlerde kendi konseyimizde ve bu konuda kabul görmüş uzlaşı kararlarına uyulur. Kararlar hasta ile paylaşılır, onayları alınır ve ardından tedaviye geçilir. Eğer henüz Türkiyede olmayan ilaçlar varsa, bu konuda merkezi otorite olan Sağlık Bakanlığının ve hastanın onayı alındıktan sonra tedavi verilir. Günümüzde hastalara her aşamada destek hizmeti verilmesi çok önem taşımaktadır. Bu desteğin içinde; hemşirelik hizmeti beslenme, psikolojik yardım, iyileştirme ve acil servis hizmetleri bir bütün olarak düşünülmektedir. Bölümümüz, tüm hastalarına hizmet ederken destek bakımın gerekliliğini benimser ve gerekli konsültasyonlarla bu bakımı sunmaya çalışır. 

öğretim üyelerimiz

 • Prof.Dr.Elmas KASAP (Anabilim Dalı Başkanı)
 • Prof.Dr.Münip Hakan YÜCEYAR
 • Prof.Dr.Seyhun KÜRŞAT 
 • Prof. Dr.Nurullah AKKOÇ
 • Prof.Dr.Zeliha HEKİMSOY
 • Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ
 • Prof.Dr.İsmet AYDOĞDU
 • Prof.Dr.Timur PIRILDAR
 • Prof.Dr.Gamze GÖKSEL ÖZTÜRK
 • Doç.Dr.Ahmet DİRİCAN
 • Dr. Öğr.Üyesi  Mine MİSKİOĞLU
 • Dr. Öğr.Üyesi Tahir BURAN
 • Dr. Öğr.Üyesi  Aysun TORAMAN
 • Dr. Öğr.Üyesi Özgül SOYSAL GÜNDÜZ
 • Dr. Öğr.Üyesi Nilüfer ÖZDEMİR


  Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik