Tıp Eğİtİmİ Anabİlİm Dalı

Tıp Eğitimi Anabilim dalı 2011’de kurulmuştur. Kuruluş amacımız; Tıp eğitimi alanındaki yenilikleri izlemek, araştırmalar ve projeler üretmek, Fakülte eğitim programının geliştirilmesine aktif olarak katılmak, eğitim programını değerlendirmek, rapor ve öneriler oluşturarak dekanlığa ve ilgili birimlere sunmak, Tıp Fakültesindeki eğitim kurullarının çalınmalarına aktif olarak katılmak, mesleki beceri laboratuvarındaki dersleri yürütmek, eğitici eğitimini sağlamak amacı ile kendi bünyesinde usta eğitici kadrosu oluşturmak, fakültede deki eğiticilerin gelişimine yönelik sürekli eğitim etkinlikleri planlamak ve uygulamak, mezuniyet sonrası eğitim programları ve topluma yönelik kurslar düzenlemektir.Bu amaçlar doğrultusunda Anabilim dalı olarak fakültenin ilk üç yılında beceri uygulamaları dersinin koordinasyonu ve yürütülmesi sağlanmaktadır.

Eğitim kurullarında aktif çalışılmakta, program geliştirme ve değerlendirme çalışmalarına katkıda bulunulmaktadır. Her kurul ve staj sonunda değerlendirme yapmak amacıyla uygulana geri bildirim anketleri anabilim dalımızca değerlendirilip rapor halinde ilgili birimlere iletilmektedir. Eğitici gelişimi için oluşturulan çekirdek eğitici kadro bu eğitimi tüm fakülteye yaymak amacı ile kurum içi eğitim faaliyetine başlamıştır.

 
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik